สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นายนพดล ลัดดาแย้ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสุรชัย โชว์… วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี รับมอบ เงินบริจาค จำนวน a hundred,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากบริษัท ไทยเทคโนโลยี เดเวลลอปเมนท์ จำกัด เข้ากองทุน CSR สถานประกอบการในเ… วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดพิธีปฏิญาณตน ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เทศบาลเมืองบางกะดี โดยนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศ… วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น three อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี – นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ นายสุรชัย โชว์วิวั… วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565ณ ห้องประชุมชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี นายเอกวิทย์ มีเพียร “รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี”เป็นประธานในพิธีและลงนามเป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ “อาชีวศึกษา กอง… ของวันที่ 8 มกราคม 2565 ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) เป็นประธานเปิด LIVE สด!

ประชาชนท่านใดที่ได้ทำการตรวจคัดกรองและตัดแว่นสายตาในงานเทศบาลเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “ตรวจคัดกรองภาวะสายตาบกพร่อง และจัดหาแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลบางกะดีที่มีปัญหาบกพร่องทางสายตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” สามารถมารับแว… ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2565” – ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ four สำหรับประชาชนหมู่ที่ 4,5 . วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธร… เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564“นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ … เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 “นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย “พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ,”นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต1 จังห… เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 “นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญถาวร” ปลัดเทศบาลเมืองบางกะดี “นายสิงหา รอดวงษ์” ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยำยำ จำนวน 200 กล่อง จากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด… เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ”นายพิษณุ ประภาธนานันท์” นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อรอส่งต่อของเทศบาลเมืองบางกะดี ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี &l… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัด “การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลเมืองบางกะดี” ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น three เทศบาลเมืองบางกะดี โดยมี “นายเกียรติศักดิ์ ตั้ง…

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ละ… การใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์ระบบอีซี่พาสเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อแก้ปัญหารถติดบนทางด่วน. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 30-31พฤษภาคม 2563 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จังหวัดปทุมธานี, หน้า 44-50. เทศบาลเมืองบางกะดีร่วมกับศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ บางกะดี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์เซ็นเตอร์ บางกะดี โดยมีกิจกรรมชิงเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา รายละเอียดกินกรรม ดังนี้ …

ของวันนี้ เทศบาลเมืองบางกะดี ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ( ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ) มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในตำบลบางกะดี โดยมี ( นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ) นาย… โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “เด็กสร้างชาติ” โดยมีนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี “นางวารุณี ลำใย” และหัวหน้าส่วนงานราชการระหว… วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 กรมการปกครอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ของส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของศูนย์บริการทะเบียนภาค 1 สาขาปทุมธานี ลงพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนการเปิดให…

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง (ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นประธานในที่… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง (ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นปร… โครงการจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการจัดการกับขยะด้วยหลักการ 3Rs (แยกขยะก่อนทิ้ง) R1 ใช้น้อย/ลดการใช้ R2 ใช้ซ้ำ R3 ใช้ใหม่ด้วยวิธีรีไซเคิล ทิ้งขยะให้ถูกสี ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อเรา สีส้ม ขยะอันตราย คือขยะที่มีองค์… ประกาศรายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรที่ยื่นความประสงค์ถ่ายโอนมาสั… ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก กรณี…

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

เจอ แจก จบ” รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย???? ดูแล “ผู้ติดเชื้อโควิด-19” กลุ่มสีเขียว (ไม่มีอาการ-อาการเล็กน้อย) บอร์ด สปสช. อนุมัติหลักเกณฑ์จ่ายค่าบริการโควิด-19 ดูแล “ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว” … ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหาย หากค้นหาในบริเวณงานแล้วยังไม่พบตัว ให้โทรแจ้ง 1191 หรือ แจ้งความเด็กหายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอครบ 24 ชม. ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก.

“นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เดินทางไปดูความคืบหน้าการถมดินพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง “โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล” จำนวนพื้นที่ one hundred ตารางวา โดยมีขนาด 15 เมตร x 9 เมตร สูง 2 ชั้น พร้อมลานจอดรถ จากนั้นได้เดินทางไปด… เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. นางวารุณี ลำใย “รองนายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี” ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี ประจำปี 2559 ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ แอนด์ สปาร์ รีสอ… “นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี” “นายนิรัตน์ พงสิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี” “ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี” “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี” “นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำน…

เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม No… วันอาสาฬหบูชาวันขี้น 15 ค่ำ เดือน eight ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็น ครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร” และเกิดมีสาวก รูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระ… การระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียน ???? ทำให้หลายโรงเรียนปิดการเรียนการสอน และอนุญาตให้เด็กๆ เรียนหนังสือออนไลน์ที่บ้านเพื่อเลี่ยงไม่ให้เสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสกำลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลก จากสถิติพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเด็กมักได้รับเชื้อมาจากผู้ใหญ… ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย “ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี, …

เป็นต้นไทย เริ่มตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าวัดบางกะดี ถึงหน้าวัดบางกะดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6… เทศบาลตำบลบางกะดี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ยื่นคำร้องขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากกองทุน CSR สถานประกอบการในตำบลบางกะดี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกะดี ชั้น 2 โดยเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรร… เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมทั้งปลัดเทศบาลตำบลบางกะดี “นางพิทยา สว่างกุล” ผู้อำนวยการกองช่าง “นายสมชาย เสาวจันทร์” และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อ…

“ธรรมนัส” คุกเข่า มอบพวงมาลัยไหว้ “ประวิตร” กลับซบ พปชร. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดขอ ถามโดย ทัศนีย์ พรมกลิ้ง, 7 ชั่วโมง in the past. ขอขอบคุณ คุณดัง พันกร บุณยะจินดา ที่ไว้วางใจในคุณภาพของ… กิจกรรมแสนสนุก “Toy chase” ชวนลูกว่ายน้ำคว้าของเล่น เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะ…

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญถาวร ปลัดเทศบาลเมือง… วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม “บุษกรภิรมย์” ชั้น three อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ three ครั้งที่ three ประจำปี พ.ศ.2565 ประธานแจ้งให้ที่ป…

เทศบาลตำบลบางกะดี ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” ณ สถาบันพระปกเกล้า (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ) ระหว่างวันที่ มิถุนายน พ.ศ.2562 และนอกจากนั้นยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือตัวแ… กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำ “คณะภาคีเครือข่าย โครงการส่งเสริมและยกระดับเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลบางกะดี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา thirteen.00 น.โดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเ… เทศบาลตำบลบางกะดี สำนักปลัดฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมปทุมพรได้จัดให้มีการประชุมพนักงานจ้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้นโยบาย แจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละกอง/สำนัก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี “นายธว… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนตำบลบางกะดี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กันยนยน 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนางวารุณี ลำใย รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางศุภนิจ ศรีพระราม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายสุ… ของวันนี้ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา (รองนายกเทศมนตรี) ได้รับมอบหมายจากนายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี) ลงพื้นที่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี ออกปฏิบัติหน้าที่ ดูดเศษกรวด หิน ดิน ทราย ตามท่อร… เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.

กศจปทุมธานีครูผู้ช่วย2561

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองบางกะดีกองสวัสดิการสังคม นำโดย “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด มามอบให้ประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (… เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มามอบให้ประชาชนที่เดือดร้อน โดยมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกะดีแยกกันแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วเขตเทศบาลเมืองบางกะดีที่เป็นกลุ่มผู… เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองบางกะดี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.

เปิดรับสมัครสอบ “ตำแหน่งครูผู้ช่วย” จำนวน 300 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2561 สมัครทาง Internet ตลอด 24 ชม. จารีศรี กุลศิริปัญโญ, และวรรณกร ศรีรอด. การเตรียมความพร้อมพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาเพื่อรองรับระบบตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า, 32. MEA สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี…

การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ดีที่สุด เริ่มจากตัวเราเองต้องดูแลและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด 1.สวมหน้ากากอนามัย 2.ล้างมือบ่อยๆ 3.เว้นระยะห่างเสมอ ………………………&hell… มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก.อบต. บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบ ปี61 ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สอบครูผู้ช่วย ยึดแนวการสอบแบบก.พ. โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารก สระว่ายน้ำในร่ม น้ำอุ่น น้ำเกลือ มาตรฐานคุณภาพ… โรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กและทารกใจกลางย่านบางนา สระน้ำอุ่น ในร่ม มาตรฐานคุณภาพ ISO…

2565 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ นางสาวลำพวน สุขสุเมฆ ท้องถิ่นอำเภอคลองหลวง เข้าร่วมการจัดประชุมผู้นำชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน เพ… ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว …………………………………&hel… #คปภ.แจง ผู้เคลมประกันรักษาตัวแบบ HI – CI – Hotel Isolation #ให้อนุโลมจ่าย “ ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้ ” เพื่อลดข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย ที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อโควิด เตรียมออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนฯ …

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลบางกะดีงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาภายในเขตเทศบาลตำบลบางกะดี เพื่อเอาสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำเพื่อที่จะได้ระบายน้ำได้สะดวกในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ … เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกะดี สมัยสามัญ สมัยที่ four ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี พ.อ.อ.สฤษดิ์ เย็นทรวง (ประธานสภาเทศบาลตำบลบางกะดี) เป็นประธานในที่ประชุม แ…

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ โรงยิมเอนกประสงค์ นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง three เขต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครูในสังกัดเทศบาล ได้จัดงานมุทิตาจ… วันพฤหัสบดีที่ four กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม “ปทุมพร” ชั้น three อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2565 ประจำปีงบประ… เทศบาลเมืองบางกะดี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดี เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลบางกะดี ในวันวันศุกร์ที่ eight เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดสังลาน จุดรับและส่งประชาชนดังนี้… เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบางกะดี ได้จัดทำการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกะดี โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้แทนคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมประชุม เพื่อการพิ…

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา thirteen.30 น. “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมทั้ง “นายสมชาย เสาวจันทร์” ผู้อำนวยการกองช่าง, “นายสิงหา รอดวงษ์” ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (รก.หัวหน้างานบรรเทาสาธารณะภัย),และเจ้าหน้าที่ที่… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “เทศบาลตำบลยางคราม” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

ณ วัดสังลาน โครงการนี้”นางศุภนิจ … เทศบาลตำบลบางกะดี ได้มีการประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี เพื่อให้นโยบายและแจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละกอง/สำนัก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี “นายธวัชชัย อึ้ง… โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี และโรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี ตามลำดับโดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี เป็นประธานเปิดโครงการนี้… สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (ประเภทบุคคลภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล&… เทศบาลตำบลบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางกะดี ขอรับวัสดุในการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) ภายใต้โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลตำบลบางกะดีและสามารถมาเรียนรู้วิธีการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์)ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี กอ…

เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดโครงการ”โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/ สัปดาห์ที่16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “บริหารข้อมือด้วยงานประดิษฐ์ (ทำเครื่องหนัง)” โดยวิทยากรชื่อดัง”ดร.นิตินันท์ พันทวี” ในโครงการครั… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ”โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่1/ สัปดาห์ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มื่อวันที่ eleven กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. โดยมีวิทยากรชื่อดัง”ดร.นิตินันท์ พันทวี” มาพูดในหัวข้อ “เพศสัมพันธ์ในผู้ส… เทศบาลตำบลบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา thirteen.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมพร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางกะดี โดยในโครงการนี้นั้น “นางวารุณี ลำใย” รองนายก… กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำการประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่ประชาชนผู้สูงอายุได้มีการสอบถามถึงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนเมษายน – กันยายน 2565) เทศบาลเมืองคูคต ขอแจ้งว่า ณ ปัจจุบันผู้สูงอายุยังคงได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย… เทศบาลเมืองคูคต ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมเชิญชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงวัฒนธรรมดนตรีไทยพื้นบ้าน ชุดโปงลาง ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดลาดสนุ่น ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัด… วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. นางสาวนรารัตน์ บุญเชิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต พร้อมด้วยนางกรณ์ญรัศมิ์ วรรณสังข์ รองปลัดเทศบาล และนางพัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับมอบนมและชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-1…

เทศบาลขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียนวัคซีน 1. ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลบางกะดี three. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน” ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนชาวบางกะดี ตามกลุ่มเป้าหมายตามที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนในรอบที่ 1 เข็มที่ 1 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยมี “… เทศบาลเมืองบางกะดี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกะดี สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.

ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตลาดของเกษตรกรในจังหวัดลำปาง รองรับโครงการ Smart Farmer. วารวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563. วันนี้ 8 ธันวาคม 2565 นางเฉลารัตน์ ซ้ายเกลี้ยง ผอ.กลุ่มงานการเงินฯ ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการของคณะกรรมาธิการ…

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , “นายสุรชัย โชว์วิวั… เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ… เมื่อวันที่ three กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี , “นางวารุณี ลำใย” รองนายกเทศมนตรีฯ , “นางศุภนิจ ศรีพระราม” รองนายกเทศมนตรีฯ, ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ …

เทศบาลตำบลบางกะดี งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้การดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2560 เป็นไปด้วยความเ… “นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดูการทำความสะอาดบริเวณถนนติวานนท์ ตั้งแต่บริเวณคลองเชียงรากจนถึงรอยต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่(หน้าทา… โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี ได้เชิญ“นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เนื้อหารายวิชาเพิ่มเติม “วิช… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุม ชั้น three เทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบล… วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล ” ( นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ) มอบหมายให้ ” นางวารุณี ลำใย ( รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เชิงปฎิบัติงานป้องกันแก่เจ้าหน้าที่…

โรงเรียนเทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดย“นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล … เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก “ดร.พินิจ บุญเลิศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานี โดยเทศบาลตำบ… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้ทำการกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน การเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี หมู่1 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมี “นายพินิจ บุญเลิศ” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเ… เทศบาลตำบลบางกะดี ได้ทำการตอนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.หนองทะเล จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา่ thirteen.30 น.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่นายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบให้แก่หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นต้นแบบการพัฒนา โดยเทศบาลเมืองคูค… ร่วมกิจกรรม ”สัปดาห์รักษาความสะอาด” ภายใต้โครงการ ”เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. สุมิตรา วิชา, ธนกฤษ หมื่นก้อนแก้ว และคณะ.

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาญจนบุรี. ที่ ห้องหงส์มังกร อาคารจอดรถ ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการป… สถจ.ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พ…

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วย ”นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , “นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา” เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , “นางปราณี อินทวงศ์&r… เทศบาลเมืองคูคต ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ให้บริการทำหมัน “สุนัข” พร้อมฉีดวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงยาป้องกันเห็บ/หมัด ณ บริเวณด้านหลังอาคาร สำนักงานเทศบาลเม… วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยจ่าเอกสถิตย์ พงษ์เจตสุพรรณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายจิระ แสงนิล หัวหน้าฝ่ายการโยธา ,จ่าเอกเริงชัย รุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน…

ที่ วัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่… #แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR) ดำเนินการต่ออย่างใดอย่างหนึ่งด… ของวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ… ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลบางกะดี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมร่วมกับ อบจ. ๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือ ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ …

ของวันนี้ ” นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี มอบหมายสั่งการให้ ” นายสราวุธ อึ้งอัมพรวิไล ” เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี “ นายสุรชัย โชว์วิวัฒนา ” เลขานุการนา… บรรยากาศการลงทะเบียนใช้สิทธินโยบายของรัฐบาล โครงการ “เราชนะ” ได้มีบริการให้สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่สนใจจะมารับบริการลงทะเบียนโครงการของรัฐ “เราชนะ”… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการนำรถพ่นละอองฝอยแรงดันสูงผสมยาฆ่าเชื้อขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนพ่นละอองฝอยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ(COVID-19)เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นำโดย “นา… เทศบาลเมืองบางกะดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกะดี ได้ดำเนินการนำรถพ่นละอองฝอยแรงดันสูงผสมยาฆ่าเชื้อขนาด 1,000 ลิตร ออกตระเวนพ่นละอองฝอยผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ(COVID-19)เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นำโดย “นา…

“นายอาวุธ วิเชียรฉาย” นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลบางกะดี โดยมี “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับในการตรวจเยี… “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี พร้อมด้วย “นายสิงหา รอดวงษ์” ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางกะดี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.ได้ออกสำรวจพร้อมติ… เทศบาลตำบลบางกะดี ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

You May Also Like